933424501 info@depilestil.es

Avís legal

1. Condicions d’ús i la seva acceptació

Aquestes condicions regulen l’ús del web de Depilestil per a l’usuari d’Internet, i expressen l’acceptació plena i sense reserves de el mateix de totes i cadascuna de les condicions i restriccions que estiguin publicades al web en el moment en què accedeixi a la mateixa. L’accés a la web i / o la utilització de qualsevol dels serveis en ella inclosos suposarà l’acceptació de totes les condicions d’ús. Depilestil es reserva el dret a modificar unilateralment la web i els serveis que s’hi ofereixen, incloent la modificació de les condicions d’ús. Per això es recomana a l’usuari que llegeixi aquest avís legal tantes vegades com accedeixi a la web.

 

2. Condicions d’utilització del web

L’usuari ha d’utilitzar la web de conformitat amb els usos autoritzats. Queda expressament prohibida la utilització del web o de qualsevol dels seus serveis amb fins o efectes il·lícits, contraris a la bona fe, a l’ordre públic o al que s’estableix en les condicions d’ús. Queda igualment prohibit qualsevol ús lesiu de drets o interessos de tercers o que, de qualsevol forma, dificultin la utilització per part d’altres usuaris la normal utilització del web i/o els seus serveis. La utilització de la web és gratuïta per a l’usuari.

 

3. Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial

Tots els continguts del web (marca, noms comercials, imatges, icones, disseny i presentació general de les diferents seccions) estan subjectes a drets de propietat intel·lectual o industrial de Depilestil o de tercers. En cap cas l’accés a la web implica que per part de Depilestil o de titular d’aquests drets: (1) s’atorgui autorització o llicència sobre aquests continguts, (2) es renunciï, transmeti o cedeixi totalment o parcialment cap dels seus drets sobre aquests continguts (entre d’altres, els seus drets de reproducció, distribució i comunicació pública). No podran realitzar utilitzacions del web i/o dels seus continguts, diferents de les expressament autoritzades per Depilestil. Cap usuari d’aquesta web pot revendre, tornar a publicar, imprimir, baixar, copiar, retransmetre o presentar cap element d’aquest web ni dels continguts de la mateixa sense el consentiment previ per escrit de Depilestil, llevat que la llei permeti, en mesura raonable, copiar o imprimir els continguts per a ús personal i no comercial mantenint inalterats, en tot cas, el Copyright i altres dades identificatives dels drets de Depilestil i / o de titular dels drets d’aquests continguts. Aquesta web i els seus continguts estan protegits per les lleis de protecció de la propietat industrial i intel·lectual internacionals i d’Espanya, ja sigui com a obres individuals i / o com a compilacions. El usuario no puede borrar ni modificar de ninguna forma la información relativa a esos derechos incluidos en la web. Queden reservats tots els drets a favor d’Depilestil o de la titular dels mateixos.

 

4. Exclusió de Garanties i Responsabilitat

Exclusió de garanties i responsabilitat pel funcionament del web

Depilestil no garanteix i no assumeix cap responsabilitat pel funcionament del web i / o els seus serveis. En cas de produir-se interrupcions en el seu funcionament Depilestil tractarà, si això fos possible, de advertir a l’usuari. Depilestil tampoc garanteix la utilitat del web i / o els seus serveis per a la realització de cap activitat en particular, la seva infal·libilitat ni que l’usuari pugui utilitzar en tot moment la web o els serveis que s’ofereixin. Depilestil està autoritzat a efectuar totes les modificacions tècniques que siguin necessàries per millorar la qualitat, rendiment, eficàcia de sistema i de la seva connexió. Llevat que s’indiqui expressament un termini, la prestació dels serveis té en principi una durada indefinida, però, Depilestil està autoritzat a donar per acabats algun dels serveis o l’accés al web en qualsevol moment. Sempre que això fos possible, Depilestil tractarà de comunicar-ho amb antelació a l’usuari.

Exclusió de garanties i responsabilitat pels continguts

Els continguts de tot tipus inclosos a la web que es troben disponibles per al públic en general, faciliten l’accés a informació, productes i serveis subministrats o prestats per Depilestil. Aquests continguts són facilitats de bona fe per Depilestil amb informació procedent, de vegades, de fonts diferents a Depilestil. Per tant, Depilestil no pot garantir la fiabilitat, veracitat, exhaustivitat i actualitat dels continguts i, per tant queda exclòs qualsevol tipus de responsabilitat d’Depilestil que pogués derivar-se pels danys causats, directament o indirectament, per la informació a la qual es accedeixi per mitjà del web. Depilestil no garanteix la idoneïtat dels continguts inclosos a la web per a fins particulars de qui accedeixi a aquesta. En conseqüència, tant l’accés a aquesta web com l’ús que pugui fer de la informació i continguts inclosos en les mateixes s’efectua sota l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi, i Depilestil no respondrà en cap cas i en cap mesura pels eventuals perjudicis derivats de l’ús de la informació i continguts accessibles a la web. Així mateix, Depilestil no serà en cap cas responsable per productes o serveis prestats o oferts per altres persones o entitats, o per continguts, informacions, comunicacions, opinions o manifestacions de qualsevol tipus originats o abocaments per tercers ia les que es pugui accedir a través de la web.

Exclusió de garanties i responsabilitat per enllaços a altres pàgines

El web pot permetre a l’usuari el seu accés per mitjà d’enllaços a altres pàgines web. Depilestil no respon ni fa seu el contingut de les pàgines web enllaçades, ni garanteix la legalitat, exactitud, veracitat i fiabilitat de la informació que incloguin. L’existència d’un enllaç no suposarà l’existència de relació de cap tipus entre Depilestil i la titular de el lloc enllaçat. Depilestil no tindrà cap tipus de responsabilitat per infraccions o danys que es causin a l’usuari o a tercers pel contingut de les pàgines web a les quals es trobi unides per un enllaç. Jurisdicció i llei aplicable. Les condicions d’ús i els serveis oferts a la web es regeixen per la Llei Espanyola. Depilestil no té cap control sobre qui o quins poden accedir al seu web i on poden estar emplaçats. Tot i que Depilestil és conscient d’això, això no vol dir que se sotmeti a les jurisdiccions de països estrangers; en cas de conflicte o reclamació en relació al web o qualsevol dels serveis que s’hi presten, les parts acorden sotmetre expressament als jutjats i tribunals de Madrid (Espanya).